Error message

Deprecated function: The each() function is deprecated. This message will be suppressed on further calls in menu_set_active_trail() (line 2385 of /home/marionvi/public_html/includes/menu.inc).

Voorwaarden

Onderstaande Algemene Opdrachtvoorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten die Marion Vijghen uitvoert. In de offerte wordt expliciet naar deze voorwaarden verwezen.

Offerte

Voorafgaand aan iedere opdracht die Marion Vijghen uitvoert, wordt aan de opdrachtgever een schriftelijke offerte aangeboden. Die offerte bestaat uit tenminste de volgende elementen:

  • een globale uiteenzetting van de wijze waarop de opdracht zal worden aangepakt;
  • de geschatte doorlooptijd;
  • het geschatte aantal dagdelen dat nodig zal zijn om de opdracht uit te voeren;
  • het in de opdracht gehanteerde dagdeel- of uurtarief;
  • de resulterende prijs, exclusief en inclusief BTW;
  • een aanbod om de offerte nader mondeling toe te lichten.

Tarief

Het tarief dat in de offerte wordt genoemd, is inclusief alle reis- en verblijfkosten binnen Nederland.
De reis- en verblijfkosten voor buitenlandse reizen, waaraan op verzoek van de opdrachtgever wordt deelgenomen, worden volledig aan de opdrachtgever doorberekend.

Opdrachtverlening

Van een opdrachtverlening is slechts sprake als de opdrachtgever de offerte voor akkoord getekend aan Marion Vijghen heeft geretourneerd.

Uitvoering conform offerte

Marion Vijghen voert de opdracht zoveel mogelijk uit overeenkomstig de offerte. Ontwikkelingen die ten tijde van het schrijven van de offerte niet konden worden voorzien, kunnen aanleiding zijn om van de in de offerte geschetste aanpak, de geschatte doorlooptijd of het geschatte aantal dagdelen af te wijken. Daarover wordt altijd eerst met de opdrachtgever overlegd. Afwijkingen van de offerte worden pas doorgevoerd als de opdrachtgever daarmee heeft ingestemd. Marion Vijghen factureert nooit een groter aantal dagdelen dan in de offerte is genoemd, zonder dat de opdrachtgever daarmee expliciet heeft ingestemd.

Facturering

Marion Vijghen factureert maandelijks en achteraf. Bij kleinere opdrachten wordt alleen na beƫindiging van de opdracht gefactureerd. Over het gefactureerde bedrag wordt 19% BTW in rekening gebracht. De factuur gaat vergezeld van een opgave van de besteding van de in rekening gebrachte dagdelen tenzij dit niet mogelijk of onhandig is. In dat laatste geval bestaat de opgave uit een overzicht van de bestede uren.

Medewerking van de opdrachtgever

In de meeste opdrachten heeft Marion Vijghen de medewerking nodig van (medewerkers in) de organisatie van de opdrachtgever of van relaties van de opdrachtgever. Als er naar het oordeel van Marion Vijghen in onvoldoende mate sprake is van die medewerking, nodig om de opdracht binnen het in de offerte vermelde tijdspad af te kunnen ronden, dan verzoekt Marion Vijghen de opdrachtgever de vereiste medewerking tot stand te brengen. Als ook na herhaalde interventie van de opdrachtgever de medewerking naar het oordeel van Marion Vijghen onvoldoende blijft dan behoudt zij zich het recht voor de opdracht te beƫindigen. Daarvan wordt, met redenen omkleed, schriftelijk melding gemaakt aan de opdrachtgever nadat dit eerst mondeling is aangekondigd.

Aansprakelijkheid

Marion Vijghen aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de wijze waarop de beleidsadviezen door de opdrachtgever al dan niet worden opgevolgd of uitgevoerd. Het ten uitvoer brengen van het advies blijft altijd de volle verantwoordelijkheid van de opdrachtgever.
Schade door welke oorzaak, van welke aard of omvang dan ook, voortvloeiend uit het al dan niet opvolgen van het advies, zowel direct, als indirect, kan niet door de opdrachtgever of door enige andere bij het advies betrokken partij op Marion Vijghen worden verhaald.
Ook als Marion Vijghen de opdracht krijgt tot het verzorgen van procesmanagement, blijft de eindverantwoordelijkheid daarvoor altijd bij de opdrachtgever. Om die eindverantwoordelijkheid waar te kunnen maken, zal Marion Vijghen de opdrachtgever regelmatig op de hoogte houden van de stand van zaken in het proces en van de stappen die naar het oordeel van Marion Vijghen moeten worden genomen om het proces op de gewenste wijze te laten verlopen.

Publiciteit

Marion Vijghen zal via haar website melding maken van het feit dat zij voor een opdrachtgever een opdracht uitvoert of heeft uitgevoerd (niet over het verloop van een opdracht). Mocht een opdrachtgever hiertegen bezwaar hebben, dan meldt deze dat expliciet en op niet mis te verstane wijze. In dat geval zal Marion Vijghen geen bekendheid geven aan de desbetreffende opdracht of, in goed overleg met opdrachtgever, slechts een omschrijving van het type werkzaamheden geven zonder vermelding van de naam van opdrachtgever.
Rapporten door Marion Vijghen opgesteld en die naar het oordeel van de opdrachtgever verspreid mogen worden, of die door openbare behandeling een openbaar karakter hebben gekregen, zullen vanaf de website van Marion Vijghen gedownload kunnen worden. Tevens maakt Marion Vijghen op haar website desgewenst een link naar de website van de opdrachtgever.